Skip to content

УСЛУГИ

GDPR дава насоки и очертава една технологична рамка, в която организациите трябва да се вместят.

Труден избор за всяка от тях обаче ще бъде за това кога, къде и какво да инвестират, за да осигурят максимална защита на обработваните от тях лични данни.

И докато някои имат мащаб и собствен ресурс за внедряване на технологии и закупуване на софтуер, повечето компании не разполагат с назначени служители – експерти, които да консултират и да оптимизират технологиите за собствена сметка.

В този момент на помощ идват професионалните консултанти, доставчици на софтуер, компании за ИТ услуги.

Ние от Тъчпойнт можем да предложим точно това – експертни познания, разбиране на предизвикателствата, които поставя GDPR и адекватни решения за привеждане към съответствие.

Анализ
на процесите

Анализ и оценка на настоящото състояние по обработване

Оценка
на риска

Оценка на ИТ риска и на въздействието

Мониторинг и защита от заплахи

Penetration тестове, защита от DoS и DDoS атаки

Изготвяне на документация

В съответствие с изискванията на GDPR

Технологични решения

Cloud решения, криптиране, защита на връзките

Обучение на служителите

Обучения и съвети към служителите за защита на данните при изпълнение на служебните задължения

GDPR за уеб сайтове

Привеждане на корпоративни уеб сайтове и онлайн магазини към съответствие с регламента

DPO

Сключване на договор с Длъжностно лице по защита на данните

Защо да изберете нас?

Защото сме професионалисти, следим всички нови регулации в областта на информационната сигурност, киберсигурност, защита на личните данни и методите и мерките за тяхното прилагане и предлагаме на клиентите си най-доброто и най-актуалното за момента, управляваме ИТ процеси, развиваме бизнес проекти

Консултация

анализ и оценка на настоящото състояние на обработването

Запознаване с организацията по обработване на данните и съдействие в попълването на въпросника ни за оценка.

Установяване на мащаба на обработваните от Вас данни, какъв е техният вид, попадат ли в категориите специални или чувствителни данни, как е организирано обработването, до колко е автоматизирано, участието на други лица в него – съвместни администратори, обработващи, получатели, и какви са отклоненията от нововъведените изисквания за обработване.

Изготвяне на форми за съгласие, за поверителност, вътрешни правила за ръководене на дейността по обработването, политики за предоставяне на информация на субектите на данни и съдействие при упражняване на правата им, политики за информационна сигурност, процедури при нарушение на сигурността на данните, регулация на отношенията с обработващ или  администратор, с който работите.

Запознаване с документацията, която неминуемо трябва да съпровожда обработването, за да сте в състояние, при необходимост, да докажете, че то съответства на актуалното законодателство.

Изготвяне на препоръчителни документи, които да улеснят отчетността и контрола върху обработването.

Изготвяне

на документация и разработване на процедури за дейностите по обработването

Технологично

съответствие

Оценка на риска, анализ на информационната инфраструктура и консултации за нейното подобряване от гледна точка на защита, сигурност

Penetration тетове, DoS и DDoS защити от атака

Привеждане на съответствие към GDPR на уеб сайтове и онлайн магазини

Изграждане на защитена среда

Софтуер
за криптиране